Ledertrening

For å bidra til å øke kompetansen og ferdighetene hos dine ledere, tilbyr vi her et program i operativ ledelse. Treningen er meget resultatorientert, og tar samtidig utgangspunkt i dine lederes behov for personlig utvikling og progresjon i hverdagen. Innholdet er tuftet på anerkjent ledelsesteori som overføres til praktisk handling, tilpasset våre forhold i Norge og dine forhold internt i bedriften. Programmet gjennomføres over flere samlinger, med individuelle arbeidsoppgaver mellom samlingene. Innhold og antall samlinger avklares i forhold til hvilke behov dere måtte ha, men baseres på aktuelle operative temaer. Dette ledertreningsprogrammet er egnet for alle som har personalansvar, uavhengig av funksjon eller profesjon. Kurset passer både for den som er ny i lederrollen og for den som måtte ønske ny kunnskap og oppfriskning.

Aktuelle temaer i ledertreningsprogrammet

Vi har valgt å fokusere på sentrale og viktige temaer i operativ ledelse som er anerkjent i både privat og offentlig sektor i Norge. Aktuelle temaer i ledertreningen kan være; Operativ ledelse, Motivasjon, Mål og planlegging, Kommunikasjon og coaching, Holdninger og atferd, Konflikthåndtering, Ansettelsesprosessen, Effektive team og lagbygging samt Stress og stressmestring. Ledertreningen er meget resultatorientert, fordi vi hevder at du er så god leder som dine medarbeidere er produktive, på både kort og lang sikt!

Operativ ledelse

Her legges grunnlaget for utførelsen av operativt lederskap, og vi jobber med både situasjonsbestemt leddelse og transformasjonsledelse. Vi tar for oss forskjellige lederstiler og ser på hvilken effekt de måtte ha i de enkelte situasjoner på jobben. Hvordan oppfatter dine medarbeidere at du leder dem i forhold til deres egen kompetanse og ikke minst arbeidslyst? Vi ser på hvordan vi best kan lede medarbeiderne i hverdagen, både sosialt og for best mulig produktivitet og resultat. Vi drøfter også styringsretten du har som leder, sett både fra arbeidsgivers og arbeidstakers side.

Motivasjon

Hva er det som motiverer dine medarbeidere og hvordan får du de til virkelig å yte i hverdagen? Vi ser på ytre og indre motivasjon, og ikke minst hvilken effekt dette gir. Vi jobber med mestringsmotivasjon, motivasjon av frykt og demotivasjon, samt ikke minst hva som motiverer dine medarbeidere til å yte ekstra på jobben.

Mål og planlegging

Vi lærer om målteori og hva som kjennetegner gode målsetninger. Med dette som bakgrunn jobber vi med den planleggingen som operative ledere trenger i hverdagen, både på kort -, mellom - og lang sikt, samt ser nøyere på selve evalueringsprosessen. Hva betyr egentlig god målsetting og planlegging og hva kan man egentlig oppnå ved dette? Gode mål, planer og evnen til å gjennomføre disse er i mange tilfeller det som skiller de gode fra beste!

Kommunikasjon og coaching

God kommunikasjon mellom medarbeider og leder er avgjørende for å lykkes. Vi ser på hva god kommunikasjon er og ikke minst hva som hindrer oss i dette. Stemmebruk, ordvalg og kroppsspråk er sentrale områder. En ting er å kunne fortelle medarbeiderne til enhver tid hva som skal gjøres, en annen ting er å få de til å ta mer ansvar selv. Deltagerne på kurset vil lære coaching, som er hvordan bevisstgjøre medarbeidere til selv å bidra i hverdagen og nå sine målsetninger. Vi tar for oss både coachingsamtalen og det å ha en coachende lederstil. Gjennom samtalestrategi og spørreteknikk lærer man å ta tak i både den daglige samtalen som man har med medarbeiderne, resultatsamtalen, medarbeidersamtalen og ikke minst den eventuelt vanskelige samtalen.

Holdninger og atferd

Hva er egentlig en holdning? Hvordan henger vår atferd og våre holdninger sammen, og hva kan vi gjøre for å påvirke og endre negativitet på arbeidsplassen? Hvilke verdier skal det ledes etter og hvordan gjør vi i så fall det i praksis? Vi ser på årsaksforløp og på medarbeiderens indre og ytre ansvarsopplevelser. Deltakerne lærer seg en arbeidsmodell for hvordan de selv kan gjennomføre en holdningsendrende prosess på jobben.

Konflikthåndtering

Men hva om det blir konflikter på arbeidsplassen? Hvordan tar du tak i dette, det være seg om det er mellom medarbeidere, lederen og medarbeideren eller medarbeidere og andre? Hvordan oppstår konflikter og hva er konfliktløpet? For å løse en konflikt kan vi kanskje være kjempende, prosessorientert, kompromissøkende, unnvikende eller harmonisøkende, men hva er mest produktivt? Vi gir deltagerne på kurset kunnskap i hva slags konfliktløsningsstiler som er egnet i forskjellige situasjoner, og hvordan legge en strategi for å gjennomføre den.

Ansettelsesprosessen

Ansettelsesprosessen starter gjerne når noen velger å slutte eller når bedriften ekspanderer. Uansett er det viktig å få rett person på rett sted, og dette ansvaret hviler gjerne på lederen. På ledertreningen gjennomgår vi hvordan vi kartlegger stillingsbehovet, krav til stillingen, annonsering og søknadsbehandling. Videre har vi praktisk trening i å gjennomføre intervjuer med kandidater, samt hvordan gjennomføre referansesamtaler. Hvilke kriterier skal vi bruke for å fastslå hvem som er den beste kandidaten og som vi ønsker å tilby jobb? Alt dette er nøkkelområder vi gjennomgår for å kunne gjøre en god ansettelsesprosess.

Effektive team og lagbygging
Dette handler om å kunne sette sammen og utvikle effektive team på arbeidsplassen. Vi ser nærmere på normer, samspill og gruppetenkning, og hvordan vi kan bygge lagånd gjennom gjensidig tillit, trivsel og mestringstro. Med basis i kunnskap om teamroller og effektiv teamledelse, gir dette muligheten til å kunne øke teamets produktivitet i hverdagen.

Stress og stressmestring

Avslutningsvis jobber vi med stress og stressmestring, siden det dessverre ofte er en del av vår hektiske hverdag. Vi ser på både negativt og positivt stress, fysiologisk hendelsesforløp og hvordan vi selv kan ta tak i dette. Hva kommer stress av, hvordan vet vi egentlig at man er stresset og hva kan dette føre til? Vi lærer om avspenning og mestringsstrategier, samt jobber med stressreduksjon ved hjelp av autogen trening.

Gjennomføring

Ledertreningen er meget praktisk lagt opp, med massevis av konkrete øvelser og oppgaver. Det gis mye teoretisk kunnskap og deltagernes ferdigheter trenes, både enkeltvis, parvis og i grupper. Mellom hver modul vil deltakerne jobbe med spesifikke oppgaver, for best mulig å implementere det de har lært på kurset til praksis på jobben. Kurset holdes kun bedriftsinternt, det vil si at dette ikke er et åpent kurs for deltakere fra andre bedrifter enn din egen. Før kurset holdes vil det gjøres en grundig analyse, hvoretter innholdet blir tilpasset behov dere måtte ha og den situasjonen som lederne befinner seg i. Dette er nærmere beskrevet i PCO prosessen. Hver modul er over to arbeidsdager, og antall moduler kan være fra tre til åtte, avhengig av bedriftens krav og ønsker.